Notaris VERGUTS, Standplaats te SINT-NIKLAAS

 

Notaris VERGUTS

Standplaats te SINT-NIKLAAS

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notaris VERGUTS Marleen

Koningin Astridlaan 59A
9100 Sint-Niklaas
Tel. (03) 766.73.46
Fax. (03) 765.14.00

LDE
BTW BE 0544949859
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

17 september 2020

De zorgvolmacht wint steeds meer aan belang. Mensen zijn zich bewust van hun eigen kwetsbaarheid, vooral in deze coronatijden. Bij het opstellen van een zorgvolmacht staat anticiperen, bescherming en vertrouwen centraal. Het aanduiden van een vertrouwenspersoon in de zorgvolmacht kan extra gemoedsrust geven.

Vooruit denken en jezelf beschermen

Met een zorgvolmacht kan je op voorhand, zolang je wilsbekwaam bent (lees: gezond van geest), richtlijnen over het beheer van je goederen aan bepaalde mensen geven. Je kan er zelfs bepaalde zorgaspecten mee regelen, zoals het kiezen van een rusthuis voor later.   

Hoewel je zelf kan kiezen wanneer je zorgvolmacht in werking treedt, stellen de meeste mensen een zorgvolmacht op om zichzelf in de toekomst te beschermen . Met een geregistreerde zorgvolmacht werken de beslissingen die je vandaag neemt immers door. Ook wanneer je ‘wilsonbekwaam’ wordt door een ongeval, ouderdom, een ziekte…

De vertrouwenspersoon

Uiteraard spelen de personen die het beheer van je goederen op zich nemen - vaak familieleden -  een grote rol. Maar naast deze lasthebbers kan je ook een vertrouwenspersoon aanduiden. De vertrouwenspersoon is de tussenpersoon tussen jou en de lasthebbers. Hij zal je goederen niet beheren, maar kan wel bemiddelen. Mocht je moeite hebben om je in de toekomst uit te drukken, dan kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij de communicatie. Handig, want regelmatig overleg met de aangeduide lasthebbers over het beheer is verplicht.

Bovendien is de vertrouwenspersoon ook de toezichthouder. Merkt hij  dat de aangeduide lasthebbers hun taken niet naar behoren uitoefenen, dan kan hij in jouw belang naar de vrederechter stappen. Dat betekent voor jou een bijkomende zekerheid, want met een zorgvolmacht is er geen verplichte rechtelijke controle. Zo kan je  bepalen dat een lasthebber voor belangrijke handelingen (zoals belangrijke beleggingen of een verkoop) verplicht advies moet inwinnen of toestemming moet vragen aan de vertrouwenspersoon.

Taken goed omschrijving

Om discussies te vermijden, worden de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon best nauwkeurig beschreven in de zorgovereenkomst. Hoewel dat niet verplicht is, kan het nuttig zijn   om de aangeduide vertrouwenspersoon te betrekken bij het sluiten van een zorgvolmacht. Zo weet iedereen meteen waar hij aan toe is.

Zolang je als beschermde persoon nog wilsbekwaam bent, kan je je zorgvolmacht wijzigen.

Bron: Fednot

16 september 2020

Wanneer alles goed gaat, voelen we niet de behoefte om na te denken over de risico’s die het leven kan meebrengen. We denken liever niet aan regelingen voor “het geval dat”. En we luisteren liever niet naar het stemmetje dat zegt “je weet maar nooit”. Nochtans kan advies inwinnen bij de notaris een kleine stap zijn die een groot verschil uitmaakt.

1. Je gaat trouwen… maar wat als je relatie op de klippen loopt?

In het huwelijksbootje stappen is meer dan elkaar eeuwige trouw beloven. Aan huwen zijn tal van juridische gevolgen gekoppeld. Zo heeft het huwelijk een belangrijke impact op de samenstelling van de vermogens van de partners. Zonder huwelijkscontract hebben de partners elk nog eigen goederen, maar daarnaast bestaat er een gemeenschappelijk vermogen. Hieronder valt niet alleen wat de partners samen aankopen tijdens hun huwelijk, maar ook hun inkomsten. Geen wonder dat veel koppels voor of tijdens hun huwelijk bij de notaris aankloppen om een huwelijkscontract op te stellen. Een huwelijkscontract kan voor de partners een aanzienlijke bescherming bieden. Dat kan door vermogens afgescheiden te houden (bijvoorbeeld als één van de partners zelfstandige is), of juist door elkaar meer toe te kennen via bepaalde clausules.

2. Je koopt een woning… maar wat als er plots een slechte verrassing opduikt?

De aankoop van een woning is een mijlpaal in het leven van mensen. Vaak zelfs hun belangrijkste investering. Maar ook hier kunnen problemen de kop opsteken: stedenbouwkundige overtredingen, een vervuilde grond, de stoololietank of elektriciteit die niet in orde is, een verkoper die schulden blijkt te hebben... In zo’n situatie is de rol van de notaris in deze situatie niet te onderschatten. Hij informeert de kopers zodat ze met volle kennis van zaken kunnen aankopen. Bovendien geeft de notaris ook het nodige advies mee. Want de aankoop van een woning heeft niet alleen een impact op jouw vermogen, maar ook dat van je partner, van je zaak, van je kinderen… Dit is de reden waarom kopers best al een notaris contacteren voor het ondertekenen van de compromis. De compromis is volledig bindend. Zekerheid over de inhoud van dit document is dus cruciaal om jezelf als koper te beschermen. Wil je meer informatie over de rol van de notaris bij de aankoop van een woning? Ontdek onze infofiche!

3. Je start een bedrijf op… maar wat als schulden de bovenhand nemen?

De Belg heeft niet alleen een baksteen in de maag, maar ook een gezonde portie ondernemingszin. Maar zoals bij elk sleutelmoment zijn er ook risico’s bij het starten van een onderneming. Want ondernemen gaat vaak gepaard met aansprakelijkheid en professionele schulden. Daarom denk je best goed na over de structuur waarbinnen je wil ondernemen. Ga je voor een vennootschap of juist niet? En indien wel: voor welke vennootschapsvorm? De notaris zal je adviseren en bijstaan zodat je met een sterke juridische basis vertrekt.

Bovendien houdt de notaris je ondernemingsplannen tegen het licht van je gezinssituatie. In sommige gevallen is er nood aan een extra bescherming. Deze bescherming krijg je via een vennootschap, met een huwelijkscontract of met een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning. Met deze akte zorg je ervoor dat professionele schuldeisers geen beslag kunnen leggen op je woning.

4. Je bent vandaag gezond… maar wat als je plots dement wordt of een ongeval hebt?

Een ziekte, een ongeval, de gevolgen van ouderdom… het kan ons allemaal overkomen. Om te anticiperen op al deze momenten waarop het minder goed met je gaat, kan je vandaag bij de notaris een zorgvolmacht opstellen. Hiermee geef je aan bepaalde personen richtlijnen over het beheer van je goederen voor het geval je op een dag niet meer in staat bent om je belangen te behartigen.

5. Je leeft vandaag een gelukkig leven… maar wat als je er niet meer bent?

Nu al nadenken over wat er zal gebeuren als je er niet meer bent? Niet meteen de meest aangename gedachte. Toch sta je beter op voorhand bij stil. Nu al nadenken over het lot van je goederen na je overlijden kan jouw familieleden immers heel wat toekomstige discussies besparen. Heel vaak komen ouders bij de notaris om te kijken hoe ze hun gezin wat financieel kunnen steunen (zonder te lijden aan een fiscale kater). Maar successieplanning gaat niet altijd over centen. Zo kiest niet iedereen voor het huwelijk. Sommigen blijven bewust vrijgezel. Sommigen hebben stiefkinderen. Soms wil je ook niet-wettige erfgenamen beschermen. Successieplanning laat toe om ook aan die mensen iets na te laten. Ook hier kan je notaris je helpen om je wensen concreet te maken. Wil je meer informatie over successieplanning? Check onze handige brochure!

Bron: Fednot

9 september 2020

De registratie- of verkooprechten vormen een belangrijke hap uit je aankoopbudget. Deze belastingen zijn afhankelijk per gewest. Bovendien zijn de tarieven en regels de laatste jaren gewijzigd. Met als gevolg dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Wil je zelf de kosten berekenen in de drie gewesten? Dat kan via de rekenmodule van Notaris.be

Vlaanderen

Anno 2020 geldt in Vlaanderen het standaardtarief van 10% voor de aankoop van een onroerend goed. Daarmee is het Vlaams Gewest op dit ogenblik het gewest met het laagste registratietarief. Maar in veel gevallen genieten kopers van een nog lager tarief. Zo geniet je Vlaanderen van het gunsttarief van 6% voor de aankoop van een woning die je eigen en enige woning is. Het hoeft daarom niet je eerste woning te zijn. Er  gelden wel een aantal voorwaarden om te genieten van dit tarief.

In specifieke gevallen geniet je van een tarief dat nog wat lager is. Kopers die zich verbinden om hun woning ‘ingrijpend energetisch te renoveren’ worden beloond met een verlaagd registratietarief van 5%. Kopers die een beschermd monument kopen als investering (niet om zelf in te wonen) genieten ook van tarief van 5%. Willen de kopers van het monument wél een enige en eigen woning maken? Dan betalen ze maar 1% registratiebelasting. De uitgespaarde centjes (5%) moeten de kopers dan wel investeren in het beschermd monument volgens een goedgekeurd beheersplan.

Een andere situatie met een ander tarief: wie een woning koopt om ze vervolgens te verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor geniet van een tarief van 7%.

Het vroegere “klein beschrijf” bestaat in Vlaanderen niet meer bij het berekenen van de verkooprechten. Wel genieten kopers van een rechtenvermindering (een korting dus) van 5.600 euro op de verschuldigde registratierechten als ze een woning aankopen als de verkoopwaarde niet hoger is dan 200.000 euro. In welbepaalde kernsteden en gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel wordt deze grens verhoogd naar 220.000 euro. Hebben de kopers ‘ingrijpend energetisch gerenoveerd’? Dan bedraagt deze korting 4.800 euro.

Bovendien kent het Vlaams Gewest een systeem van ‘meeneembaarheid’. In grote lijnen kan je dankzij de meeneembaarheid, bepaalde registratierechten (begrensd tot 12.500 euro) recupereren uit een eerdere aankoop als een aantal voorwaarden zijn vervuld.

Brussel

In Brussel tellen kopers 12,5% registratierechten neer voor de aankoop van een onroerend goed.

De fiscale eyecatcher voor het Brussels gewest is het zogenaamde ‘abattement’. Dat is vermindering van de heffingsgrondslag. Dankzij dit abattement, kunnen de kopers een bedrag van 175.000 euro  fictief in mindering brengen van de koopprijs. Opnieuw wel onder welbepaalde voorwaarden. Zo moet het gaan om een goed dat voor bewoning bestemd is (en dat kan ook een woning ‘op plan’ zijn). Bovendien geldt de gunstmaatregel voor kopers die geen andere woning bezitten. Belangrijke voorwaarde is ook dat de belastbare grondslag van de aangekochte woning de 500.000 euro niet mag overschrijden.

Voor de aankoop van een bouwgrond geldt dan weer de regel dat er een vermindering van de belastbare grondslag geldt van 87.000 euro (op voorwaarde dat de belastbare grondslag van de grond niet hoger is dan 250.000 euro).

Wallonië

Ook Wallonië hanteert een tarief van 12,5% bij de aankoop van een onroerend goed. Maar kopers genieten onder bepaalde voorwaarden van een tarief 6% voor een woning onder ‘klein beschrijf’ (‘habitation modeste’) en zelfs 5% als er sprake is van een ‘sociaal krediet’ op de eerste schijf van hun aankoop. Hoeveel deze eerste schijf bedraagt, hangt af van waar het goed gelegen is. In een zone van ‘pression immobilière’ bedraagt deze schijf 171.000,61 euro. Buiten de zone van ‘pression immobilière’ bedraagt de schijf waarop het verlaagd tarief wordt toegepast 163.125,56 euro.

Bij de verschillende tarieven genieten kopers die een woning aankopen in Wallonië onder bepaalde voorwaarden van een abattement van 20.000 euro, wat neerkomt op een belastingbesparing van 2.500 euro.

Wie zijn woning aankoopt via verkoop ‘op lijfrente’ geniet – opnieuw onder specifieke voorwaarden - van een verlaagd tarief van 6%. Verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper levenslang of gedurende een bepaalde periode een rente betaalt aan de verkoper. Deze rente is verschuldigd tot het overlijden van de verkoper. Het is een alternatief op de klassieke verkoop waar in één keer een verkoopprijs moet betaald worden. 

Je merkt het: er bestaan in de drie gewesten verschillende tarieven. Informeer je bij een aankoop altijd tijdig bij een notaris. Hoe vroeger je weet onder welk tarief je valt, hoe beter je de kosten verbonden aan je aankoop kan inschatten!

 

 

Bron: Fednot

 
 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 128.000

Grond
Burgemeester Achiel Heymanstraat
9140 Tielrode

Openbare verkoop € 59.497

Grond
Luxemburgstraat
9100 Sint-Niklaas

Online verkoop € 138.000

Appartement
Neerstraat 7/1
9220 Hamme

Online verkoop € 78.000

Appartement
Koningin Fabiolapark 901
9100 Sint-Niklaas

Online verkoop € 138.000

Huis
Ralingen 133
9940 Evergem

 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

     
 

Notaris VERGUTS Marleen

Koningin Astridlaan 59A
9100 Sint-Niklaas
Tel. (03) 766.73.46
Fax. (03) 765.14.00

LDE
BTW BE 0544949859
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Gelegen naast Hotel Serwir te Sint-Niklaas, vlakbij het rond punt Parklaan / N16 - E17 / N70 en het Stedelijk zwembad Sint-Niklaas Sinbad, schuin tegenover de achterzijde van het Waasland Shopping Center.

Vlakbij afrit 15 Sint-Niklaas (E17), richting centrum via N16 Sint-Niklaas.

Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (halte aan Stedelijk zwembad Sint-Niklaas Sinbad).

Parking

Ruime parking aan het kantoor

Historiek

Bewaarder der minuten van:

  • Meester Gilbert BACK (1924 - 1954)
  • Meester Jean BACK (1954 - 1973)
  • Meester Edmond LECLAIR (1973 - 2010)
  • Meester Sven HEYVAERT (2010 - 2014)

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .